CC
CN-1
CN-3
CN-5
CN-9
PI
RB
RU-D
RUC
SP
Prof. Dr. Andreas Burkert (LMU)
Spokesperson, Coordinator RU-D and CN-9
Büro+49 89 2180-5992
CN-3
CN-6
CN-9
LRSM
ODSL
PI
RB
RU-A
RU-B
SP
Prof. Dr. Stephan Martin Paul (TUM)
Spokesperson, Coordinator LRSM
Büro+49 89 289-12572
Admin
Dr. Katharina Langosch (Origins)
General Manager
Büro+49 89 35831-7103
Fax+49 89 3299-4002
Admin
RU-D
Dr. Marc Schartmann (Origins)
Scientific Coordinator, Vice General Manager
Büro+49 89 35831 7104
Admin
Stefan Waldenmaier (Origins)
Manager Science Communication
Büro+49 89 35831-7119
Admin
Silke Itjeshorst (Origins)
Personal, Assistance General Manager
Büro+49 89 35831-7112
Fax+49 89 35831-4002
Admin
Irmgard Carper (Origins)
Origins Accounting TUM
Büro+49 89 35831-7106
Fax+49 89 3299-4002
Admin
Gabriele Hartmann (Origins)
Origins Accounting TUM
Büro+49 89 35831-7117
Fax+49 89 3299-4002
Admin
Christiane Reichart (Origins)
Origins Accounting LMU
Büro+49 89 35831-7111
Fax+49 89 3299-4002
Admin
Sonja Lutz-Lampertseder (Origins)
Teamassistentin
Büro+49 89 35831-7100
Admin
MIAPP
Dr. Ina Haneburger (Origins)
MIAPP Programme Manager
Büro+49 89 35831-7124
Fax+49 89 3299-4002
Admin
MIAPP
Theresa Kämper (Origins)
MIAPP Administrative Coordinator
Büro+49 89 35831-7145
Fax+49 89 3299-4002
Admin
MIAPP
Sofie Kronseder (Origins)
MIAPP Administrative Coordinator
Büro+49 89 35831-7170
Fax+49 89 3299-4002
Admin
Michael Nies (Origins)
System Administrator
Büro+49 89 35831-7171